Privacy Statement

Mental Care Centrum B.V, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXX, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Mental Care Centrum B.V met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Reikwijdte van dit privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op Mental Care Centrum B.V waaronder diens producten en diensten, en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van:
(Potentiële) patiënten;
Bezoekers aan de praktijk;
Bezoekers van de website;
Deelnemers aan bijeenkomsten van de praktijk;
Sollicitanten;
Alle overige personen die met Mental Care Centrum B.V contact opnemen of van wie Mental Care Centrum B.V persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers

Verwerking van persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V verwerkt persoonsgegevens die:
Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) of telefonisch heeft verstrekt, zoals contactgegevens, bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over zijn of haar medische toestand, of andere persoonsgegevens;
Een betrokkene zelf digitaal (tijdens een online consult, of via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over zijn of haar medische toestand, of andere persoonsgegevens;
Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij of gedeeld met andere hulpverleners of verwijzers;
Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mental Care Centrum B.V zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld
Het treffen van de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn;
Alle onze medewerkers die uw persoonsgegevens in kunnen zien zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan. Al onze behandelaren vallen onder een strikt beroepsgeheim;
We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen, en testen deze systemen regelmatig op robuustheid;
Daar waar mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren wij persoonsgegevens om uw privacy maximaal te kunnen borgen in het geval van mogelijke calamiteiten

Doelen verwerking persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
Het verbeteren van de website en onze dienstverlening. De verbetering van onze dienstverlening vindt onder andere plaats door het doen van onderzoek naar de effectiviteit van onze behandelaanpak;
Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

Verstrekking van persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V verstrekt persoonsgegevens aan de volgende partijen:
De betrokken cliënt waarmee wij een behandelovereenkomst hebben gesloten of diens wettelijk vertegenwoordiger;
Medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
Medewerkers die zijn belast met de administratie en doen van onderzoek naar de verbetering van onze behandelaanpak. Onze onderzoekers hebben alleen toegang tot geanonimiseerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens;
Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op eventuele verplichtingen uit huidige of toekomstige verzekeringsovereenkomsten. Zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot de inhoud van de behandeling

Daarnaast kan Mental Care Centrum B.V voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mental Care Centrum B.V persoonsgegevens verwerken. Mental Care Centrum B.V heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst (DPA) die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Een overzicht van onze verwerkers vindt u hieronder.​

Mental Care Centrum B.V deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mental Care Centrum B.V deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
Mental Care Centrum B.V geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mental Care Centrum B.V ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mental Care Centrum B.V bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mental Care Centrum B.V hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
Medische gegevens die worden verstrekt tijdens online consult die worden gekoppeld aan het medische dossier: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
Persoons- & chatgegevens die worden verstrekt tijdens online consult (cache): duur van de behandeling.
(Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

Website, cookies, en vergelijkbare technieken
Mental Care Centrum B.V is een zorgverlener. Onze website gebruiken wij hoofdzakelijk als instrument om toekomstige cliënten te bereiken. De website is daarom vrij van technieken ten behoeve van (re)marketing.

Om het gebruiksgemak van onze website te verhogen en de technische werking te waarborgen maken wij op onze website gebruik van functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruiken van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Dit doen we met behulp van Google Analytics. Hierbij is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en staat ‘gegevens delen’ uit.

Recht op inzage, aanpassing, en verwijdering van persoonsgegevens
Uw behandelaar kan u op uw verzoek de gegevens laten zien die in uw dossier zijn opgenomen. Uw behandelaar kan u ook een kopie van uw dossier verstrekken. Een verzoek om inzage of een kopie van uw dossier kunt u per e-mail bij ons indienen. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens in uw dossier onjuist zijn kunt u uw behandelaar verzoeken om deze gegevens te corrigeren.

Indien u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen voor het verstrijken van de door ons opgegeven bewaartermijn kunt u hiervoor per email een verzoek indienen. Dit verzoek kan niet ingewilligd worden wanneer het gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan uzelf.

Wijzigingen privacy statement
Mental Care Centrum B.V kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Mental Care Centrum B.V gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten
Indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop Mental Care Centrum B.V persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen per email naar info@mentalcarecentrum.nl of dit bespreken met uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan is het tevens mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adres

Mental Care Centrum B.V.
Keurenplein 4
1069 CE Amsterdam

Bel of e-mail ons!

Telefoonnummer: 020 XXX XX XX
E-mail: info@mentalcarecentrum.nl
KVK nummer XX XX XX XX